Zásady zpracování osobních údajů


JUDr. Petr Prchal, Ph.D., advokát, sídlem Drdlova 540/18, 59101 Žďár nad Sázavou, IČ 05418135 („Advokát“), chrání veškeré zpracovávané osobní údaje jako přísně důvěrné a nakládá s nimi v souladu s platnými právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů.
Advokát je ve smyslu Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016) správcem Vašich osobních údajů, tj. shromažďuje, uchovává a využívá (i jinak zpracovává) Vaše osobní údaje pro výkon své podnikatelské činnosti (jednotlivé účely, pro které jsou osobní údaje zpracovávány, jsou blíže vymezeny níže), která spočívá zejména v poskytování právních služeb a souvisejícího poradenství v oblasti práva a podnikání včetně pořádání vzdělávacích akcí.
Tyto Zásady zpracování osobních údajů se vztahují na (i) zpracování osobních údajů prováděné Advokátem během Vašeho používání webových stránek www.ppzr.cz („Webové stránky“), (ii) zpracování osobních údajů prováděné Advokátem během komunikace s Vámi prostřednictvím e-mailu či telefonu, (iii) zpracování osobních údajů ze strany Advokáta během trvání obchodního vztahu s klienty a dodavateli, (iv) zpracování osobních údajů při plnění právních povinností Advokátem a na (v) zpracování osobních údajů, jež je nezbytné pro účely ochrany oprávněných zájmů Advokáta.
Zásady zpracování osobních údajů popisují účely zpracování osobních údajů a způsoby jejich zpracování, informují o jednotlivých kategoriích zpracovávaných osobních údajů, jejich případných příjemcích, době uchování osobních údajů a o Vašich právech ve vztahu k ochraně osobních údajů.
ÚČELY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Vaše osobní údaje mohou být Advokátem zpracovávány pro tyto účely:
Plnění smlouvy (smlouvy o poskytování právních služeb či plnění požadavků klientů, tj. faktický výkon právních služeb podle právních předpisů upravujících výkon advokacie; vztahy s obchodními partnery, například partnerskými advokátními kancelářemi či dodavateli výrobků a služeb);
Plnění právních povinností (zejména povinností ve smyslu účetní a daňové legislativy, tedy předávání osobních údajů orgánům finanční správy, případně dalším orgánům veřejné moci v souladu s příslušnými právními předpisy; řádné vedení advokátního spisu včetně e-mailové komunikace, seznamu kontaktů a poskytovaných služeb);
Ochrana oprávněného zájmu správce (ochrana práv a právem chráněných zájmů Advokáta, například identifikace klienta ve smyslu zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii a zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti);
Ochrana oprávněného zájmu třetích osob (zejména klientů) v souladu s pravidly upravujícími výkon advokacie;
Vyřizování požadavků zaslaných prostřednictvím elektronických formulářů (například v případě registrace na vzdělávací akce prostřednictvím Webových stránek).
ZPRACOVÁVANÉ OSOBNÍ ÚDAJE
Zpracovávané údaje:
1/ Jméno a příjmení, Kontaktní adresa, Email, Telefonní číslo
2 /Číslo účtu, IČ, DIČ, Rodné číslo, Datum narození, Jakékoliv další  informace týkající se klienta či třetích osob
Účely zpracování:
ad 1/ Plnění smlouvy, Plnění právních povinností, Ochrana oprávněného zájmu  správců, Vyřizování požadavků zaslaných prostřednictvím elektronických  formulářů
ad 2/ Plnění smlouvy, Plnění právních povinností, Ochrana oprávněného zájmu  správců
Advokát shromažďuje, uchovává a využívá určité informace prostřednictvím automatizovaných prostředků, např. statistické informace kdykoliv navštívíte Webový portál.
PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Advokát Vaše osobní údaje zpřístupňuje pouze oprávněným zaměstnancům a spolupracujícím advokátům či jednotlivým zpracovatelům osobních údajů smluvně sjednaným Advokátem, vždy však pouze v míře nezbytné pro naplnění jednotlivých účelů zpracování a na základě odpovídajícího právního titulu pro zpracování osobních údajů.
Společnosti jsou v zákonem stanovených případech oprávněny, resp. povinny některé osobní údaje předat na základě platných právních předpisů například orgánům činným v trestním řízení či dalším orgánům veřejné moci.
OSOBNÍ ÚDAJE TŘETÍCH OSOB
Osobní údaje třetích osob, jimiž se rozumí osobní údaje zaměstnanců či dodavatelů Advokáta a dalších fyzických osob podílejících se na spolupráci s Advokátem, popř. jiné údaje, které Advokát obdrží od klienta či dodavatele v souvislosti s uzavřením či plněním smlouvy, budou zpracovány v souladu s platnými právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů. Tyto osobní údaje použije Advokát za účelem plnění smluv s klienty či dodavateli. Advokát bude zpracovávat osobní údaje třetích osob po dobu trvání smluvního vztahu a dále po dobu stanovenou zvláštními právními předpisy, jsou-li takové. Po delší dobu budou pak uchovávány, pokud vznikne v odůvodněném případě potřeba uchovávat údaje v souvislosti s konkrétním případem.
DOBA UCHOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ 
Vaše osobní údaje jsou zpracovávány a uchovávány po dobu nezbytně nutnou k zajištění všech práv a povinností plynoucích z příslušného smluvního vztahu a dále po dobu, po kterou je Advokát povinen jakožto správce osobních údajů osobní údaje uchovávat podle obecně závazných právních předpisů. V ostatních případech vyplývá doba zpracování z účelu zpracování, kterému musí být přiměřená, anebo je dána právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů.
Osobní údaje zpracováváme dle účelu jejich zpracování po zde uvedenou dobu:
Účel zpracování:
1/ Plnění smlouvy
2/ Plnění právních povinností
3/ Ochrana oprávněného zájmu správců nebo třetích osob
4/ Vyřizování požadavků zaslaných prostřednictvím elektronických  formulářů
Doba uchování:
ad 1/ po dobu trvání smluvního vztahu a 5 let ode dne ukončení poskytování  právních služeb (čl. 3 Usnesení Představenstva České advokátní komory č.  9/1999 Věstníku), 10 let ode dne ukončení správy v případě správy majetku (§  56a odst. 3 zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii)
ad 2/ po dobu stanovenou příslušným právním předpisem
ad 3/ maximálně po dobu 3 let od doby počátku zpracování údajů,  nestanoví-li zvláštní právní předpisy jinak (např. upravující výkon  advokacie), anebo pokud v odůvodněném případě nevznikne potřeba uchovávat  údaje po dobu delší v souvislosti s konkrétním případem
ad 4/ po dobu nezbytnou
* Advokát je oprávněn zpracovávat Vaši e-mailovou adresu ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti) za účelem šíření obchodních sdělení týkajících se vlastních služeb a produktů (např. formou informačního bulletinu nebo newsletteru) v případě, že jste takové zasílání neodmítli.
PRÁVA SUBJEKTŮ ÚDAJŮ 
Subjekt údajů má v souvislosti se zpracováním osobních údajů práva, která vyplývají z právních předpisů a která může kdykoliv uplatnit. Jedná se o právo (i) na přístup k osobním údajům, (ii) na opravu nepřesných a doplnění neúplných osobních údajů, (iii) na výmaz osobních údajů, nejsou-li již osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány, anebo zjistí-li se, že byly zpracovávány protiprávně, (iv) na omezení zpracování osobních údajů, (v) na přenositelnost údajů, (vi) právo vznést námitku, po níž zpracování osobních údajů bude ukončeno, neprokáže-li se, že existují závažné oprávněné důvody pro zpracování, jež převažují nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů, zejména je-li důvodem případné vymáhání právních nároků, a (vii) právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.
Právo na přístup k osobním údajům: Chcete-li vědět, jestli Advokát zpracovává osobní údaje, máte právo získat informace o tom, jestli jsou Vaše osobní údaje zpracovávány, a pokud tomu tak je, máte také právo k Vašim osobním údajům získat přístup. V případě nedůvodných, nepřiměřených nebo opakovaných žádostí bude Advokát oprávněn za kopii poskytnutých osobních údajů účtovat přiměřený poplatek anebo žádost odmítnout (uvedené platí obdobně pro uplatňování níže uvedených práv).
Právo na opravu nepřesných a doplnění neúplných osobních údajů: V případě, že máte pocit, že o Vás Advokát zpracovává nepřesné či neúplné osobní údaje, máte právo požadovat jejich opravu a doplnění. Advokát provede opravu či doplnění údajů bez zbytečného odkladu, vždy však s ohledem na technické možnosti.
Právo na výmaz: V případě, že požádáte o výmaz, Advokát vymaže Vaše osobní údaje, pokud (i) již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány, (ii) zpracování je protiprávní, (iii) vznesete námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování Vašich osobních údajů, nebo (iv) odpadla zákonná povinnost ke zpracování stanovená právem Evropské unie nebo vnitrostátními právními předpisy.
Právo na omezení zpracování osobních údajů: V případě, že požádáte o omezení zpracování, Advokát osobní údaje znepřístupní, dočasně odstraní či uchová anebo provede jiné úkony zpracování, které budou potřebné pro řádný výkon uplatněného práva.
Právo na přenositelnost údajů: V případě, že chcete, aby Advokát osobní údaje, které o Vás v elektronické formě zpracovává na základě smlouvy nebo souhlasu, předal třetímu subjektu, můžete využít svého práva na přenositelnost údajů. V případě, že by výkonem tohoto práva byly nepříznivě dotčeny práva a svobody jiných osob, Advokát nebude moci Vaší žádosti vyhovět.
Právo vznést námitku: Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které jsou zpracovávány pro účely splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci nebo pro účely ochrany oprávněných zájmů Advokátem. V případě, že Advokát neprokáže, že existuje závažný oprávněný důvod pro zpracování, který převažuje nad zájmem nebo právy a svobodami zákazníka, zpracování na základě námitky ukončí bez zbytečného odkladu.
V případě opakovaných či zjevně nedůvodných žádostí o uplatnění výše uvedených práv je možné za realizaci daného práva účtovat přiměřený poplatek, popřípadě jeho realizaci odmítnout.
UPOZORNĚNÍ: S ohledem na specifický charakter činnosti Advokáta (výkon advokacie) může být výkon některých práv subjektů údajů výrazně omezen (zejména pro případy zpracování osobních údajů týkajících se konkrétních právních případů).
Další informace v souvislosti se zpracováním osobních údajů je možné získat v sídle správce na adrese Drdlova 540/18, 591 01 Žďár nad Sázavou nebo na emailové adrese info@ppzr.cz
Realizaci práv (s výjimkou žádosti doručené prostřednictvím veřejné datové sítě (datovou schránkou fyzické osoby) nebo elektronickou poštou podepsanou zaručeným elektronickým podpisem na emailovou adresu info@ppzr.cz je možné z důvodu zaručení identity žadatele podat pouze osobně na recepci v sídle správce, a to na formuláři, který je žadateli poskytnut v listinné podobě či je na žádost zaslán prostřednictvím emailu nebo písemně poštou.
Na ochranu soukromí a osobních údajů dohlíží Úřad pro ochranu osobních údajů, web: www.uoou.cz 
Tyto Zásady zpracování osobních údajů jsou účinné od 25. 5. 2018 a budou pravidelně aktualizovány.